Home » Hmloviny: Emisn Hmloviny, Hviezdotvorn Oblasti, Oblasti H I, Oblasti H II, Planet Rne Hmloviny, Pozostatky Supernov, Reflexn Hml by Source Wikipedia
Hmloviny: Emisn Hmloviny, Hviezdotvorn Oblasti, Oblasti H I, Oblasti H II, Planet Rne Hmloviny, Pozostatky Supernov, Reflexn Hml Source Wikipedia

Hmloviny: Emisn Hmloviny, Hviezdotvorn Oblasti, Oblasti H I, Oblasti H II, Planet Rne Hmloviny, Pozostatky Supernov, Reflexn Hml

Source Wikipedia

Published August 10th 2011
ISBN : 9781232994633
Paperback
36 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 34. Kapitoly: Emisn hmloviny, Hviezdotvorn oblasti, Oblasti H I, Oblasti H II, Planet rne hmloviny, Pozostatky supernov, Reflexn hmloviny, Tmav hmloviny, Zoznamy hmlov n, Planet rna hmlovina, Hmlovina Ma?acie oko,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 34. Kapitoly: Emisn hmloviny, Hviezdotvorn oblasti, Oblasti H I, Oblasti H II, Planet rne hmloviny, Pozostatky supernov, Reflexn hmloviny, Tmav hmloviny, Zoznamy hmlov n, Planet rna hmlovina, Hmlovina Ma?acie oko, Herbigov-Harov objekt, Hmlovina Ori n, Krabia hmlovina, Orlia hmlovina, Hmlovina Slim k, Emisn hmlovina, Hmlovina Lag na, Hmlovina Konsk hlava, Hmlovina Trifid, Hmlovina Rozeta, R Ophiuchi, Zoznam tmav ch hmlov n, Pozostatok supernovy, Prstencov hmlovina, Tmav hmlovina, Hmlovina ?inka, Hmlovina Tarantula, NGC 6960, Hmlovina Omega, Hmlovina Eskim k, Reflexn hmlovina, Gumova hmlovina, Egg Nebula, Oblas? H II, IC 1396, Hubblova premenn hmlovina, Hmlovina Mal inka, NGC 7635, Zoznam planet rnych hmlov n, Cassiopeia A, Hmlovina Kalifornia, De Mairanova hmlovina, NGC 6751, Plamenn hmlovina, Sovia hmlovina, Zoznam dif znych hmlov n, NGC 3372, Osmi?kov hmlovina, NGC 1977, NGC 1999, Molekul rny mrak, Hmlovina Thorova prilba, NGC 2438, NGC 1435, W49B, Slne?n hmlovina, NGC 6302, Hmlovina Horiaca hviezda, Hmlovina Uho?n vrece, NGC 2467, NGC 6357, NGC 2736, NGC 1432, Mrav?ia hmlovina, Dif zna hmlovina, Medzihviezdny mrak, Simeis 147, Zoznam pozostatkov supernov. V atok: Planet rna hmlovina je astronomick objekt skladaj ci sa z pribli ne gu?ovej iariacej zmesi plynov tvorenej niektor mi typmi hviezd na konci ich ivota. Tento pojem nem iadnu s vislos? s plan tami: n zov poch dza z v minulosti predpokladanej podobnosti so vzh?adom obr ch plan t. Jav netrv dlho, iba nieko?ko tis c rokov z typick ho ivota hviezdy dosahuj ceho nieko?ko mili rd rokov. V na ej Galaxii pozn me asi 1 500 t chto objektov. Planet rne hmloviny s d le it mi astronomick mi objektami, preto e hraj k ov lohu v chemickom v voji galaxie. Vracaj toti materi l do medzihviezdneho priestoru a obohacuj ho tak o ?a k prvky, produkty nukle rnej synt zy. V in ch galaxi ch s planet rne hmloviny jedin mi pozorovate?n mi objektami poskytuj cimi infor...